Friday, January 26, 2007

हलो म जोत्न पाऊं

ह ह ह ह, हलो म जोत्न पाऊं,
हैन भने ए हजुर यो देश छोड्न पाऊं

ह ह ह ह, हलो म जोत्न पाऊं
हैन भने ए हजुर यो युद्ध रोक्न पाऊं

No comments: