Thursday, November 02, 2006

just in jest

aaja nikai kaam gariyo...

nikai thakiyo....

aba ta kaam ko nasha lagyo...

nidra nai lagena...

No comments: